2e Bestuursrapportage 2020

Financiële samenvatting

Overzicht budgetbijstellingen 2020

nov

mei - aug

2e berap

Actuele begroting 2020

2020

A. Begroting na 1e Berap

B. Wijzigingen

C. Wijzigingen

D. Bijgesteld na 2e berap

x € 1.000

S

I

S + I

S

I

S

I

S

I

S+I

1

Bedrijfsvoering

25.245

305

25.550

565

-1.384

25.810

-1.080

24.730

2

Economie

971

-121

850

-

-206

971

-327

644

3

Omgevingskw.

-4.888

-751

-5.639

-

557

-4.888

-193

-5.081

4

Samenleving

-20.534

-1.087

-21.621

-20

-180

-20.554

-1.266

-21.820

794

-1.654

-860

-

-

545

-1.213

1.339

-2.866

-1.527

A. Primitieve begroting
Het gaat hier om de structurele en incidentele saldi na vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2020.

B. Wijzigingen tot 2e bestuursrapportage
Betreft de tot op het moment van opstellen van de 2e bestuursrapportage 2020 al door de raad middels aparte begrotingswijzigingen goedgekeurde wijzigingen.

C. Wijzigingen op basis van 2e bestuursrapportage
Dit zijn de bij deze 2e bestuursrapportage 2020 voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze zijn toegelicht per programma in.

Overzicht budgetbijstellingen

Structureel

2020

Uitkomst na 1e berap

794

Verwerkt via wijziging

0

Uitkomst 2e berap 2020

545

Nieuw structureel saldo

1.339

Incidenteel

Uitkomst na 1e berap

-1.654

Verwerkt via wijziging

0

Uitkomst 2e berap 2020

-1.213

Nieuw incidenteel saldo

-2.866

Begrotingssaldo

-1.527

Ook na de 2e bestuursrapportage 2020 is sprake van een structureel sluitende begroting. Incidenteel is sprake van een tekort welke ten laste van de algemene reserve komt. Op het verloop van de algemene reserve gaan wij hierna nog in.

De belangrijkste structurele bijstellingen komen voort uit:

  • Hogere Algemene uitkering (verwerking mei- en septembercirculaire)
  • Hogere verzekeringspremie gebouwen
  • Hogere kosten Carrousel (onderhoudscontract)
  • Lagere rente door herfinanciering van 2 leningen

De belangrijkste incidentele bijstellingen komen voort uit:

  • Boeterente door herfinanciering van 2 leningen
  • Hogere opbrengsten (OZB, toeristen- en forensenbelasting)
  • Compensatiepakket Corona I en Corona II (mei- en septembercirculaire)
  • Vrijval diverse stelposten
  • Vrijval budgetten in verband met budgetoverheveling

Verloop algemene reserve
Na verwerking van de 2e bestuursrapportage 2020 kent de algemene reserve het volgende verloop.

Algemene Reserve

2020

Bedragen x € 1.000

Stand per 1 januari

13.889

Resultaat jaarrekening 2019

2.721

Resultaatbestemming

-2.546

Begrotingssaldo na 2e berap

-1.527

Stand per 31 december

12.537

Uit dit verloopoverzicht volgt dat de algemene reserve, ook na verwerking van de 2e bestuursrapportage 2020, voldoende is om de begrote risico's op te kunnen vangen.

Budgetoverheveling
Van een aantal budgetten wordt voorgesteld deze te laten vrijvallen in 2020 en weer beschikbaar te stellen in 2021 middels een begrotingswijziging. Het gaat hierbij om bedragen die beschikbaar zijn gesteld door uw raad, maar waarvan de uitvoering (voor een deel) in 2021 zal plaatsvinden. Hieronder is een overzicht van de voorgestelde budgetoverheveling opgenomen, met daarbij een verwijzing naar het programma, waarin deze budgetoverheveling is toegelicht.

Programma

Omschrijving

Bedrag

3.

Duurzaamheid

302.000

3.

Openbare orde en veiligheid

107.000

3.

Omgevingsvisie

125.000

4.

Ledverlichting sportvelden

28.000

4.

Transformatieagenda

250.000

Totaal

812.000

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 11:30:41 met de export van 10/07/2020 11:24:33