2e Bestuursrapportage 2020

Inleiding

De 2e bestuursrapportage heeft als doel om u te informeren over de voortgang van de begroting 2020 en de belangrijkste projecten. Daarnaast geeft het u de mogelijkheid om bij te kunnen sturen in geval van afwijkingen en onvoorziene ontwikkelingen in het lopende jaar en die mogelijk doorwerken in de daarop volgende jaren.

Corona

In deze 2e bestuursrapportage is ook eerste aanzet gemaakt om de effecten van de Coronapandemie voor de lopende begroting in beeld te brengen voor zover die bekend waren naar de situatie per september. Duidelijk mag zijn dat ook in het restant van het jaar 2020 er (extra) kosten worden gemaakt door de Coronapandemie.

Hoewel er, op onderdelen, compensatie komt vanuit het Rijk is nog niet altijd aan te geven of deze compensatie toereikend is, terwijl op andere onderdelen nog niet duidelijk is of hier ook nog compensatie komt vanuit het Rijk.  

Wij hebben bij de financiële bijstellingen onderscheid gemaakt in bijstellingen als gevolg van de Coronapandemie en overige bijstellingen. Dit onderscheid is niet altijd even gemakkelijk aan te geven.
Wel is duidelijk dat er effecten zijn voor de programmering van werkzaamheden en middelen.

Stoplichtenmodel

Bij de 1e bestuursrapportage is naast de financiële verantwoording ook ingegaan op de voortgang van de geplande bijzonderheden 2020, door middel van het zogeheten stoplichtenmodel. In deze bestuursrapportage wordt de voortgang weergegeven ten opzichte van de 1e bestuursrapportage. Verder is per raadsbrief van 20 mei 2020 (bijlage)  aan u kenbaar gemaakt en ook met u besproken dat een aantal geplande bijzonderheden geherprioriteerd zijn in verband met corona gerelateerde zaken. Deze herprioritering is niet specifiek benoemd in deze bestuursrapportage.

Het stoplichtenmodel kent vier kleuren:
GRIJS : Gerealiseerd
GROEN : Conform planning
ORANJE : Niet conform planning maar nog wel realiseerbaar
ROOD : Niet realiseerbaar
In de financiële werkgroep is afgesproken dat alleen een toelichting wordt gegeven bij de kleuren oranje en rood.

Voorspellende waarde 2e bestuursrapportage

De 2e bestuursrapportage 2020 geeft normaal gesproken een goede indicatie voor het te verwachten jaarrekeningresultaat. Onze verwachting is dat dit, mede door de Coronapandemie, lastig gaat worden voor 2020.  

Leeswijzer

Hierna wordt eerst een overzicht gegeven van de budgetbijstellingen waarin de mutaties per programma zijn opgenomen. Vervolgens worden per programma de voorgestelde budgetbijstellingen toegelicht en de voortgang van de geplande bijzonderheden.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 11:30:41 met de export van 10/07/2020 11:24:33